RealTek High Definition Audio Codecs 3D SoundBack driver download miễn phí (ver. Beta 0.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí RealTek High Definition Audio Codecs 3D SoundBack driver cho Âm thanh.

3D SoundBack (ver. Beta 0.­1) ZIP phát hành 2008.07.15.

File được download 133 lần và được xem 9148 lần.

Loại Âm thanh
Hãng RealTek
Thiết bị High Definition Audio Codecs
Hệ điều hành Windows Vista
Phiên bản Beta 0.­1
Kích thước file 6.09 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2008.07.15
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm RealTek High Definition Audio Codecs 3D SoundBack driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
3D SoundBack Beta 0.­1 (Realtek 3D SoundBack restores audio effects,­ including surround sound,­ reverberation,­ and spatial effects,­ for legacy game titles when running on Windows Vista.­)

Driver Âm thanh RealTek High Definition Audio Codecs phổ biến:

Driver RealTek Âm thanh phổ biến: