RealTek ALC889 High Definition Audio Codecs driver download miễn phí (ver. R2.­71)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí RealTek ALC889 High Definition Audio Codecs driver cho Âm thanh.

High Definition Audio Codecs (ver. R2.­71) MSZIP phát hành 2013.04.08.

File được download 985 lần và được xem 13341 lần.

Loại Âm thanh
Hãng RealTek
Thiết bị ALC889
Hệ điều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Phiên bản R2.­71
Kích thước file 72.28 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2013.04.08
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm RealTek ALC889 High Definition Audio Codecs driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
High Definition Audio Codecs Driver for RealTek ALC889

Driver Âm thanh RealTek ALC889 phổ biến:

Driver RealTek Âm thanh phổ biến: