RealTek ALC282 High Definition Audio Codecs driver download miễn phí (ver. R2.­71)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí RealTek ALC282 High Definition Audio Codecs driver cho Âm thanh.

High Definition Audio Codecs (ver. R2.­71) MSZIP phát hành 2013.04.08.

File được download 468 lần và được xem 10113 lần.

Loại Âm thanh
Hãng RealTek
Thiết bị ALC282
Hệ điều hành Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Phiên bản R2.­71
Kích thước file 72.28 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2013.04.08
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm RealTek ALC282 High Definition Audio Codecs driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
High Definition Audio Codecs Driver for RealTek ALC282

Driver Âm thanh RealTek ALC282 phổ biến:

Driver RealTek Âm thanh phổ biến: